Members Area

To Pacquiao and family and friends

5 Comments

 To Pacquiao and family and friends. Mula sa halos dalawang semana na pag bakasyon sa aking lalawigan ng Western Samar, muli narito ako sa aking home church sa Bulihan, Silang, Cavite, ang sugo ng Dios. At sa mga sandaling ito ay nanonood ako ng interview ni Karen Avila kay Manny
Pacquiao sa TV screen.

THE AMBASSADOR FOR CHRIST =Part 1

1.     Text:  5 Corinthians 5:19-21,
To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing
their trespasses unto them; and hath committed unto us the word of reconciliation.

Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us:
we pray you in Christ’s stead, be ye reconciled to God.

For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made
the righteousness of God in him.

Ganito naman ang sinasabi sa tagalog translation,
Sa makatuwid baga’y, na ang Dios kay Cristo ay pinagkasundo ang sanglibutan sa
kaniya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagka-
tiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo.

Kami nga’y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa
pamamagitan namin: kayo’y pinamamanhikan namin, sa pangalan ni Cristo, na
kayo’y makipagkasundo sa Dios.

Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin:
upang tayo’y maging sa kaniya’y katuwiran ng Dios.

2.  The Ambassador Of God. Ito ang ating pag-uusapan sa mga susunod na sandali. Narinig ko mula sa interview ni ms Karen Avila kay Manny Pacquiao, at maganda ang mga patotoo ni Pacquiao tungkol sa mga nagbabalik-loob sa Dios. May pagbabago nang makikita sa kaniyang
buhay, gaya ng wala nang bisyo ang katawan niya gaya ng alak, sigarilyo, sugal, wala nang lalabas sa kaniyang bibig na mga mahahalay na
mga salita at pagmumura. Natutuwa ako nang marinig ko sa kaniya ang mga ilang palatandaan sa isang tao binabago na ng Dios.

3.   Nguni’t nang marinig ko ang sagot niya tungkol sa katanungan ni Karen ng darating na laban niya kay Bradley sa May yata o June, ay natawa
na lamang ako. Na sa boxing lang naman yong siya’y nambubugbog sa kapuwa. Nguni’t pagkatapos ng laban, mahal naman niya ang
kaniyang nakalaban sa boxing. Humigit kumulang ay ito ang takbo ng pangungusap niya.

4.  Mr Pacquiao, at sa lahat ng mga makakabasa ng mensaheng ito, ang paglilingkod sa Dios, o ang pangangaral ng mga Salita ng Dios ay hindi
biro. Maraming kaluluwa ang pananagutan sa Dios. Kahit man sa boxing ay hindi ka makakarating sa tugatog ng tagumpay, malibang dumaan
ka sa maraming hirap at pagsubok, at sa mga pagsasanay. Ang pagnanasang maging sugo upang maipangaral ang Salita ng Dios ay isang
mabuting bagay. Nguni’t walang short cut sa paglilingkod sa Dios. Hindi mo magagamit ang pera mo, mr. Pacquiao, upang bastabasta na
lang na ikaw ay maging ambassador ng Dios. Basahin natin ang kasaysayan ng mga apostol bago sila naging mga sugo, sa Matthew 19:27,

Nang magkagayo’y sumagot si Pedro at sinabi sa kaniya, Narito, iniwan
namin ang lahat, at nagsisunod sa iyo: ano nga baga ang kakamtin namin?

Pansinin n’yo ang naging kasagutan ng Panginoong Jesus, sa talatang 28,

At sinabi ni Jesus sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayong
nagsisunod sa akin, sa pagbabagong lahi, pagka uupo na ang Anak ng tao sa
kaniyang kaluwalhatian, kayo nama’y magsisiupo sa labindalawang luklukan,
upang magsihukom sa labindalawang angkan ng Israel.

5.  Nang tawagin ng Panginoong Jesus ang mga alagad Niya na maging mga apostol at ipangaral ang evangelio sa buong sanglibutan, iniwan
nila ang kanilang mga hanapbuhay. Iniwan nila ang kanilang mga pamilya. Manny Pacquaio, limpak-limpak na ang salapi mo, hindi mo
pa rin maiwan ang pagboboxing mo na ito’y kasalanan sa Dios! Ang pagbo-boxing ay gawaing maka-sanglibutan. Ang mga apostol, pangingisda na
nga lang ang pinagkukunan ng kanilang ikinabubuhay, ay iniwan pa nila! Ikaw na nahihiga na ng kayamanan, ay ayaw pang magbitaw. At may manggagawa ang Dios na humingi sa iyo ng tulong na makabili ng mga Biblia, hindi mo man lang matulungan ng kahit na isang piraso!

6.  Ang mga sugo ng Dios bago naging mga apostol, ay nagsimula muna sila na maging mga alagad Niya. Disciples muna, upang masubukan kung handa kang sumunod sa kalooban ng Dios kahit sa mga kahirapan. SAPAGKA’T SI CRISTO NA BAGAMA’T MAYAMAN, AY NAG-ANYONG DUKHA
UPANG MADAMA NIYA ANG KALAGAYAN NG MGA DUKHA, AT IPAKITA SA MGA DUKHA ANG TUNAY NA KAYAMANAN! Amen.

5 Comments

Comment by mer — March 29, 2012 @ 7:38 pm

Sa tingin ko niloob ng Diyos na magtagumpay si Pacquiao, sa larangan ng boxing para makilala siya ng maraming tao sa mundo at gamitin siyang patotoo.Nasabi rin ni Manny noon na kinausap siya ng Diyos na manalig lamang siya at pagtatagumpayin siya sa lahat ng kanyang laban, kaya kung inyong mapapansin hindi biro ang narating ni Manny, sa boxing,walang sinumang boxer ang nakaabot ng kanyang record ngayon.Kaya hindi natin maikakaila na walang Diyos na gumagabay sa kanya.Ang mga nangyayari sa buhay ni Manny ay plano ng Diyos. Bawat laban ni Manny ay pinasasalamatan niya ang Diyos at bawat interview ay ina-acknowledge niya ang Diyos dahil dun naluluwalhati ang pangalan ng Diyos sa maraming tao sa buong mundo. Ang boxing ay isang sports na tagisan lamang ng galing na mayrong referree,judges at mga rules na dapat sundin. Sa pamamagitan ng matinding pananalig ni Manny sa Diyos ay pinagtagumpay siya. Yun nga lang nagkaroon siya ng mga bisyo, kaya kinausap siya ng Diyos sa panaginip para paalalahanan na siya ay lumalayo na sa Diyos. Pinamigay na ni Manny lahat ng kanyang mga pansabong na manok,ibenenta ang kanyang mga negosyo na related sa mga bisyo gaya ng mga bars at casino.

Comment by Joe agabon — March 29, 2012 @ 8:57 pm

manny stop.supporting alcohol commercials.

Comment by MARY COWLEY — March 30, 2012 @ 12:54 am

“DO NOT JUDGE OTHERS” (Matthew 7:1-5)
“Do not judge others and you will not be judged. For you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will be judged. And why worry about a speck in your brother’s eye when you have log in your own? How ca you think of saying to your brother. Let me help you get rid of that speck in your eye, when you can’t see past the log in your own eye? Hypocrite! First, get rid of the log in your own eye, then you will see well enough to deal with the speck in your brother’s eye.”

TAGALOG VERSION: (Mateo 7:1-5)
“Huwag kayong humatol, upang huwag kayong hatulan; Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo; At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansing ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid; Pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo , at narito, ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata; at kung magkagayo’y makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid.”

“TRUE WISDOM COMES FROM GOD” (James 3:13-18)
“If you are wise and understand God’s ways, prove it by living an honorable life, doing good works with humility that comes from wisdom. But if you are bitterly jealous and there is a self ambition in your heart, don’t cover up the truth with boasting and lying. For jealousy and selfishness are not God’s kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual and demonic. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. But the wisdom from above is first of all pure. It is also peace, loving and gentle at all times, and willing to yield to others. It is full of mercy and good deeds. It shows no favoritism and is always sincere. And those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness.”

TAGALOG VERSION: (Santiago 3:13-18)
“Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kaniyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo’y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampikampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman at sa diablo; Sapagka’t kung saan mayroong paninibugho at pagkakampikampi, ay doon mayroong kaguluhan, at lahat ng gawang masama; Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, ay una-una’y malinis at mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. At ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan.”

Comment by Arizona — March 30, 2012 @ 3:43 am

@Mer: I agree with you.
@Mary: Amen!
—Boxing was the only job Manny can afford then, to support his family because in boxing, you don’t need a degree or even finish your studies to enter it. And, God probably chose this for him so he will be known all over the world. He is the first athlete or boxer that kneels in the ring before and after his fights. Manny is not ashame to do that and God loves what Manny is doing for the world to see that there is God that listens to our prayers. Amen!

Comment by MARY COWLEY — March 30, 2012 @ 10:13 am

“No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him.” (1 Corinthians 2:9)

Let’s pray to our Father that our hearts will be filled with LOVE, so that we can get rid of all the bitterness, rage, anger, harsh words, slander, and all types of evil behavior. Instead, be KIND to each other, LOVE and FORGIVE one another, just as GOD through CHRIST has FORGIVEN us.” - Mary

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Your Ad Here